Søk

Du er her:

 • Forsiden

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

 • Retningslinjer konkurranselovgivningen

  NHO og NHO Transport ønsker å skape et miljø for representanter for medlemsbedriftene, hvor man kan utveksle informasjon og synspunkter til nytte for bedriften og ansatte. Det er imidlertid viktig at slik kontakt skjer innen for konkurranserettens regelverk, og NHO har på denne bakgrunn utarbeidet retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen.

 • Like konkurransevilkår på turbilsiden

  Dagens Næringsliv hadde 29. juli en artikkel om «buss for tog», hvor blant annet konkurranseforholdet mellom norske og utenlandske turbilselskaper ble nevnt. En sjåfør hevdet at utenlandske kollegaer tjente 30 kroner per time, men det fremgikk ikke av artikkelen at allmenngjort lønnssats for turbilsjåfører på nasjonale oppdrag er kroner 154,57. Dette ble fulgt opp via et innlegg fra NHO Transports side 5. august, hvor også oppdragsgivernes solidariske ansvar for riktig sjåførlønn blir understreket.

 • Mangel på sjåfører

  Adresseavisen hadde 24. juli en reportasje om mangel på bussjåfører i Trondheim, som avisen frykter kan ødelegge for den store kollektivsatsingen i trønderbyen. Avisen fulgte opp det samme temaet på lederplass dagen etter. NHO Transport utdypet problemstillingen i et svarinnlegg i Adresseavisen 28. juli.

 • Strengere med felles anbud

  Høyesterett har avsagt dom i den såkalte Follo-saken, hvor to drosjeselskaper ble dømt i forhold til Konkurranselovens paragraf 10. De to selskapene hadde lagt inn felles anbud på pasientkjøring for Oslo Universitetssykehus. Høyesterett la i sin dom til grunn at de to selskapene hver for seg var i stand til å inngi et fullstendig anbud, og et samarbeid førte da til begrenset konkurranse. Denne dommen har dermed også relevans for anbud på bussiden. Tre advokater i Thommesen AS hevdet i et innlegg i Dagens Næringsliv 6. juli at den nevnte dommen ville kunne føre til mindre konkurranse fordi små selskaper ikke var i stand til å inngi anbud alene. Dette er for så vidt riktig, men risikoen knyttet til anbudene kan også være årsak til at mindre aktører ikke tør delta i anbudskonkurransene. Dette momentet blir trukket frem av NHO Transport i dette svarinnlegget i Dagens Næringsliv 12. juli:

 • Kunnskap om teknologiske løsninger for buss frem mot 2025

  Elbusser for bytrafikk vil gi mest klima og miljø for pengene. Biodrivstoffer til dieselmotorer og "biogass" vil være fornybare drivstoffer egnet for busstransport på lengre strekninger. Slik konkluderer forskerne på TØI i en rapport utført på oppdrag for NHO Transport.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no