Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Fakta om kollektivtransport

Tips en venn om denne artikkelen

Her finner du en del nyttige rapporter innenfor temaene kollektivtrafikk og samferdsel.

Hva skjer med ekspressbussene?
TØI-rapport 1200/2012 studerer utviklingen i ekspressbussmarkedet i Norge og Sverige, med særlig vekt på mulige forklaringer på hvorfor det norske ekspressbussmarkedet har stagnert etter år 2007/2008.

Kollektivtransport i fylkeskommunal regi
TØI-rapport 1197/2012 "Kollektivtransport i fylkeskommunal regi" er en sammenstilling av statistikk og annen informasjon om ikke-statlig kollektivtrafikk. I hovedsak er dette sammenfallende med kollektivtrafikk drevet i fylkeskommunal regi. Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt i tilknytning til arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023.

Statusrapport for ekspressbussnæringen
Rapporten presenterer statistikk over dagens ekspressbussmarked i Norge og utviklingstrekk i markedet i perioden 2000 til 2010. Rapporten viser at ekspressbussnæringen har vokst raskt etter dereguleringen av næringen tidlig på 2000 -tallet. Målt i nettverksstørrelse og antall passasjerer ser 2007 ut til å være et foreløpig toppår for næringen. Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Klimagassreduksjoner og bussens potensial
Kombinasjonen av gode markedsløsninger og smarte teknologivalg kan gi et potensial i klimakutt fra busstrafikken på 344 000 tonn CO2 i 2020. Dette vil representere et kutt på 4,7 % av samlet utslipp fra persontransport på veg og 40 % av veksten i persontransportutslipp fra 2009 til 2020. Dette går fram av en rapport som er utarbeidet av Civitas og TØI  på oppdrag fra NHO Transport.

Samferdsel og miljø 2009
Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. "Samferdsel og miljø 2009" – er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Kollektivtransportboka
Rapporten gir en bred gjennomgang av internasjonal og nasjonal forskning om hvordan kollektivtransporten kan øke sin konkurransekraft. Målsettingen er å gi en popularisert fremstilling av erfaringene med økt satsing på kollektivtransport. Rapporten har fokus på betydningen av rammebetingelser, som organisering og finansiering, bystruktur og konkurranseflater mellom de ulike transportmidlene. Den tar også opp overordnede markedsstrategier for kollektivtransporten. Rapporten er utarbeidet av Urbanet Analyse. Oppdatert august 2008.

Superbuss: Muligheter for høystandard bussløsninger i Norge
Rapporten presenterer superbuss (Bus Rapid Transit) som alternativ til satsing på bybaneløsninger i norske byområder. Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra NHO Transport. Utgitt mai 2008.

NTP minus kollektiv = ntp?
Rapporten vurderer hvordan kollektivtrafikken behandles i forslag til ny Nasjonal transportplan. Dokumentet konkluderer med at de virkemidlene transportetatene rår over, for å nå uttalte mål om et bedre kollektivtilbud. Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra NHO Transport. Utgitt april 2008.

Ekspressbussruter - et sammensatt marked
I denne rapporten gis et bidra til historieskrivingen om ekspressbussystemet i Norge. Dagens ekspressbussmarked og etterspørselen etter ekspressbussreiser beskrives, i tillegg til samordningen av ekspressbusstjenester og lokal kollektivtransport. Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra NHO Transport. Utgitt september 2007.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no