Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Enklere oppfølging av sykmeldinger

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 06.03.2012
Myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet er enige om nye tiltak som gjør det enklere å følge de nye reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Etter at nye regler for oppfølging av sykmeldte trådte i kraft 1. juli 2011, har det vært usikkerhet blant både virksomheter og sykmeldere om hvordan reglene skal forstås.

- NHO er fornøyd med at et nytt regelverk om myndighetenes håndheving av sykmeldingen nå justeres, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Lars Jacob Hiim.

I desember 2011 tok NHO opp med myndighetene utfordringer rundt håndtering av nytt regime for fraværsoppfølging etter regelendringene 1. juli 2011. Bakgrunnen var tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene om ubegrunnet varsel om sanksjoner fra NAV, samt at de opplevde at man måtte innkalle til dialogmøter uten grunn og at legene måtte møte uten at det var hensiktsmessig. 

Partene i IA-avtalen har derfor sammen med myndighetene gjennomgått tiltak som skal bidra til en mer hensiktsmessig oppfølging. I dette inngår blant annet:

Sanksjonering
Myndighetene trakk tilbake sanksjonsvarslene som var sendt virksomhetene fram til 1. januar 2012. Etter dette, har NAV endret sine rutiner slik at innsending av rapporter fra virksomheter går til ett sted i NAV, mot tidligere 450, og ved at det er lagt inn kvalitetssikringsrutiner før varsler sendes ut.
 
Presisering av når det er ”åpenbart unødvendig” å avholde dialogmøtene
Eksempler på tilfeller hvor møtet er åpenbart unødvendig er:

  • Tilfeller med alvorlige sykdomstilstander hvor det kan fastslås at vedkommende arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende tilbake til arbeidet.
  • Tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker innen kort tid uansett vil vende tilbake til full jobb uten tilretteleggingstiltak.
  • Tilfeller der det allerede er iverksatt tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen som fungerer, og det er åpenbart at arbeidstaker uansett innen kort tid vil komme tilbake til full jobb.
  • Alvorlige sykdomstilstander hvor årsaken til sykmeldingen er av en slik art at møtet ikke kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte. (Det forutsettes i slike tilfeller at møtet hvis mulig avholdes på et senere tidspunkt.)

Presisering av i hvilke tilfeller lege eller annen sykmeldende behandler skal delta

  • Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke anses hensiktsmessig.
  • Om det er hensiktsmessig å innkalle sykmelder, må avgjøres av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap.
  • Arbeidstaker kan motsette seg sykmelders deltakelse.       
  • Sykmelder skal delta i dialogmøtene dersom vedkommende blir invitert.

Hva er bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar i dialogmøtene?
Partene vil tilrettelegge informasjon som synliggjør hva virksomhetene skal/kan bruke bedriftshelsetjenesten til. Arbeidsgiverorganisasjonene og Arbeidstilsynet har en viktig rolle i arbeidet med å øke bestillerkompetansen i virksomhetene.
 
Elektronisk rapportering fra arbeidsgiver til NAV
NAV arbeider for å gjøre elektronisk innrapportering via HR-systemer tilgjengelig i løpet av sommeren 2012. Partene har ansvar for å få flest mulig av virksomhetene til å bruke elektronisk rapportering.
 
Rapportering i papirversjon fra arbeidsgiver til NAV
Når man sender papirversjon av rapporteringsskjema og oppfølgingsplan, skal det fortsatt sendes inn en forside for hvert skjema og hver plan. Det legges til rette for informasjon og formidling om hvordan dette kan gjøres så enkelt som mulig.

Mer informasjon
Les mer om tiltakene for bedre oppfølging av sykmeldte
Les mer om regelendringene av 1. juli 2011

Fagansvarlig

Johannes Straume

Advokat / forhandler
T: 23 08 86 04M: 950 14 530

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no