Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser

Tips en venn om denne artikkelen

 

2017  
09.01.2017

Høringsuttalelse til forslag om endringer i veglova § 27 og vegtrafikkloven § 7a

01.02.2017 Høring pr NS 11032 – felles uttalelse fra NHO Transport, NHO Sjøfart og NHO Luftfart
10.02.2017 Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser
01.03.2017 Høringssvar - Samferdselsdepartementet 17-01-03  Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg
07.03.2017 Høringssvar - Samferdselsdepartementet -  vedrørende jernbanelov yrkestransportlov billettering
26.04.2017 Høringssvar -  Standard for persontransport funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport
26.04.2017 NFD 17-04-26 - Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser
10.05.2017 Høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer
18.05.2017 Høringssvar fra NHO Transport om Fagbrev på jobb
09.06.2017 Alkolås - Ny § 40 C i Vegtrafikklovken - Nyforskrift om alkolås
22.08.2017 Høring - endring i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff - opptrapping per 01.10.17 og 01.01.18
04.09.2017 Høringssvar - Foreslåtte endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen
05.09.2017 Høringsuttalelse om forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff
06.09.2017

Høringsuttalelse om lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune

02.10.2017 Nye retningslinjer for midlertidig fritak fra krav om løyve - transport med personbil
03.10.2017 Høring - forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff
31.10.2017 Høringssvar - Veileder for knutepunktutvikling
03.11.2017 Høringssvar - Tilrettelegging for felles billetteringsløsninger
03.11.2017 Høringssvar - Merknad - foreleggelse av utkast til rundskriv om løyvefritak knyttet til Inn på tunet-ordningen
07.11.2017 Høringssvar – endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften – Forslag knyttet til bindende pristilbud for drosjetransport mv
15.11.2017 Høringssvar – Endring av drosjeforskriften i Oslo – Innføring av miljøkrav til drosjenæringen
20.11.2017 Høringssvar - Foreslår endring i taksameterforskriften
20.11.2017 Høringssvar - Uttalelse - Utkast til Nasjonal trafikksikkerhetsplan på veg 2018 - 2021
28.11.2017 Høringssvar - Bedre bistand. Bedre beredskap
01.12.2017 Høringssvar - Innspill til mandat for regionanbud i Trøndelag
06.12.2017

Høringsinnspill til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018 - 2019

2016  
22.02.2016 Høringssvar - Utkast til forskrift om gjennomføring av delegert  Kommisjonsforordning (EU) 962-2015, iht. ITS-direktivet 2010-40-EU
22.02.2016 Høringssvar - Flypassasjeravgift - Endring av forskrift 11.12.01 nummer 1451 om særavgifter
22.02.2016 Høringssvar - Høring av forskrift om midlertidige trafikregulerende tiltak
09.03.2016 Høringssvar - Høring -NOU 2015 - Sett pris på miljøet - Grønn skattekommisjon
30.03.2016 Høringssvar - Høring - Endring av forskrift om kjøre- og hviletid
19.04.2016 Høringssvar - Delutredning 1 - Hvitvaskingslovutvalget
29.04.2016 Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet
27.06.2016 Høringssvar. Endringer av vegtrafikkloven § 24 av 18. juni 1965: Særskilt hjemmel for karantene ved fusk til førerprøven
29.06.2016 Høringssvar - endring av forskrift 1339 - 1. okt. 2004 om trafikkopplæring og førerprøve mm
30.06.2016 Høringsuttalelse NTP 2018 - 2029
22.08.2016 Høringsuttalelse forskrift om lavutslippssone for biler
31.08.2016 Høringsuttalelse - Tilbakemelding på Nordic Bus versjon 2.o
09.09.2016 Høring - endringar i yrkestransportlova og yrkestransportforskrifta
29.09.2016 Høring - Håndbok 820 Nasjonale rutedata – rammer og informasjonselementer
30.09.2016 Forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 13, 19, 19a, 32 og 36a (15-257542-17).
30.09.2016 Forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 26, 27 og 29 (15-257542-27).
05.12.2016 Revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift
2015  
26.01.2015 Forslag til høringsuttalelse sporingskrav for modulvogntog
08.09.2015 Høring - Gjennomføring av busspassasjerretighetsforordningen i norsk rett
21.10.2015 Høringssvar forordning nr 885-2013
11.12.2015 Response Nordic Bus 15 2015
2014  
10.11.2014 Høring - utveksling av trafikksikkerhetsrelaterte vegtrafikkovertredelser
15.08.2014 Høringsbrev - Forslag om endring i vegtrafikkloven § 36 b - tilbakeholdsrett for sikring av ilagte sanksjoner
09.04.2014 Høring - Utkast til rapport om bussulykke på E6 Dombås 22.02.2013
24.02.2014 Høring - vedrørende passasjerrettigheter for busstransport
21.02.2014 Høring - Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen
06.02.2014 Høring - vedr endring av fartsgrenser for buss kl 1 - trafikkreglenes § 13 nr. 4.
17.01.2014 Høring - Bruksforskrift om overgang til en geografisk uavhengig kjennemerkeserie
2013  
06.11.2013 Høring - Forslag til endringer i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge
06.11.2013 Høring - Nye strekninger for modulvogntog
04.07.2013 Høring - Etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll
01.07.2013 Høring - av forslag til endringer i førerkortforskriften
26.06.2013 Høring - krav om botid for tildeling av kjøreseddel for søkere med kort opphold i Norge
24.06.2013 Høring -Utkast til rapport om utforkjøring med buss på E6 ved Øvregård i Balsfjord 28. mai 2012
31.05.2013 Høring - Alkolås som alternativ til tap av førrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring
27.05.2013 Høring - Forslag til endringsforskrift for yrkessjåførforskriften
06.05.2013 Høring - Møteulykke mellom tankvogntog og varebil på RV 3 ved Rustad i Elverum kommune 18. juni 2012
24.04.2013 Høring - Om endringer i kollektivtransportforordningen
18.04.2013 Høring - Eurovignettdirektivet - vilkår for bompengeinnkreving
10.04.2013 Høring - vedrørende nye regler for modulvogntog
2012  
13.12.2012 Høring - forslag til revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy. Nytt kapittel 5 om vekter og dimensjoner.
26.10.2012 Høring - forslag til endring av regler om vinterdekk og mønsterdybde på dekk i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4
01.10.2012 Høring - nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog i region nord, midt, øst og sør
20.09.2012 Høring - utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven)
12.09.2012 Høring - forslag til endring i forskrift om førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn
29.08.2012 Høring - Utkast til rapport om temaundersøkelse av krokcontainertransport
07.08.2012 Høring - endring av særavgiftsforskriften - Klargjøring av avgiftsplikten for mineralolje og bensin mv.
07.08.2012 Høring - Transportører i utlandet - adgang til refusjon av merverdiavgift mv.
13.07.2012 Høring - Implementering av Kommisjonens forordninger 249/2012, 347/2012 og 351/2012
28.06.2012 Høring - Nasjonal transportplan 2014 - 2023
25.06.2012 Høring - Forslag til endring av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy - Ny kontrollinstruks - implementering av direktiv 2010/48/EU
21.06.2012 Høring av forslag om endring av vegtrafikkloven § 13 - innføring av obligatorisk betalingsenhet for tunge kjøretøyer
04.05.2012 Høring vedrørende lengde for busser til bruk i Trollstigen
28.02.2012 Høring vedrørende endring av fartsgrenser for buss - trafikkreglenes § 13 nr. 4.
14.02.2012 Høring - forslag til endring i forskrift om bruk av kjøretøy - opphør av kontrollmerker på kjøretøy.
06.02.2012 Høring - Endring i forskrift om bruk av kjøretøy - bruk av utenlandske kjøretøy ved reregistrering (bruktimport).
06.02.2012 Revisjon av direktiv 96/53/EF om største tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy og vogntog i innenlands og internasjonal transport.
2011  
09.12.2011 Utkast til rapport om trafikkulykke på rv 402 ved Norton i Lillesand 14.05.2008
17.11.2011 Høring - Endringer i tapsforskriften - Nye regler for ruspåvirket kjøring
15.11.2011 Forvaltningsreformen. Offentlig høring om Vegdirektoratets forslag til forskrift om bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg.
29.07.2011 Høring - Forslag til endrede krav vedrørende pigging av dekk til kjøretøy i kategoriene M3, N3 og 04, samt forslag til endring av piggdekkgebyrets størrelse
18.07.2011 Høring - forslag til endringer i skiltforskriften
06.07.2011 Forslag til endring i forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn.
05.07.2011 Høring - Endringer i jernbaneloven for etablering av klagenemnd for passasjerrettigheter og utkast til forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften).
23.05.2011 Høring - Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing i Oslo kommune.
30.04.2011 Høring - Forskrift om implementering av Europaparlamentets- og Rådsdirektiv 2088/96/EF om sikkerhetsstyring av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften).
26.04.2011 Høring - Kommisjonsforordning1266/2009 og forordning 581/2010 om tekniske endringer av digital fartsskriver og andre endringer i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS
12.04.2011 Høring om endring i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje - endring av kabotasjereglene.
11.04.2011 Forvaltningsreformen. Høring om nasjonale føringer for standard på fylkesveg.
31.03.2011 Høring - Utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven § 27
04.03.2011 Høring - Forslag om endring av vegtrafikklovens § 40 annet ledd og forslag til ny forskrift om krav til særlige sikringtiltak ved skoleskyss i buss.
17.01.2011 Høring - Forslag til endring av forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje: Endring av behandlingsgebyr for fellesskapstillatelser og lisenser.
2010  
29.11.2010 Høring - utkast til ny felles forskrift for vei- og jernbanesektoren om gjennomføring av kollektivtransportforordningen
15.11.2010 Høring - Endringer i førerkortforskriften som følge av gjennomføringen av tredje førerkortdirektiv.
01.10.2010 Høring - Utkast til forskrift til vegtrafikkloven §7a om køprising
17.09.2010 Høring - NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige ansaffelser
14.09.2010 Høring - Forslag om å bruke alkolås som alternativ til inndragning av førerrett - Alkolåsprogram
13.09.2010 Høring - Revidert handlingspakke for bedre luftkvalitet i Oslo
18.08.2010 Høring - Statens vegvesens håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater. Forslag til revidert håndbok.
28.07.2010 Høring - Forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportloven og forskrift til endringer i yrkestransportforskriften
28.05.2010 Høring - Yrkessjåførforskriften (Forslag om endring av forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører)
07.05.2010 Høring - Endring av forordning (EF) 561/2006 art. 8 - forslag til endring av forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS nr. 877 2. juli 2007
22.03.2010 Høring - Forslag om innføring av høydebegrensning på kjøretøy
15.03.2010 Høring - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013
02.02.2010 Høring - Forslag til endring i omsetningspåbud for biodrivstoff

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no