Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Internasjonal vegtransport

 • Lavutslippssoner i Europa

  På nettstedet www.lowemissionzones.eu er det samlet informasjon om til nå nærmere 200 lavutslippssoner i Europa. Nettstedet gir nødvendig informasjon om hvilke kjøretøyer som er tillatt i de enkelte lavutslippssonene, hvor sonene er og hvordan man kan få adgang til sonene.

 • Godskabotasje: Krav om dokumentasjon

  Et forslag fra Samferdselsdepartementet om nye krav til skriftlig dokumentasjon av transportoppdrag vil gi bedre kontroll av utenlandske transportører som utfører innenlands godstransport i Norge. Forslaget er på linje med tilsvarende krav i EU.

 • Kabotasje persontransport

  Regelverket for kabotasje ved internasjonal persontransport er vesentlig mer diffust enn det innstrammede regelverket som ble innført fra mai 2010 ved internasjonal godstrafikk kabotasje. De overordnede kriterier for kabotasjevirksomhet er de samme for gods og persontransportbransjen, men den internasjonale godsbransjen har lykkes med å få EU-kommisjonen med på å innføre konkrete og restriktive definisjoner av kabotasjeregelverket, hvilket ikke har vært tilfelle for turbilbransjen.

 • Internasjonal vegtransport

  Den internasjonale transporten kan deles inn i fire hovedgrupper. Adgangen til å utføre de ulike typene transport avhenger av den tillatelsen man har, som igjen avhenger av hvilke(t) land man skal kjøre til, fra og igjennom.

 • Kontrolldokument for turvognkjøring

  Ved turvognkjøring i utlandet kreves det egne kontrolldokumenter/kjøreskjemaer. Disse kan bestilles fra Statens vegvesen.

 • Kabotasje godstransport

  Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt. En utenlandsk transportør kan bare frakte gods mellom to steder i Norge dersom det foreligger et spesielt grunnlag for det. Transportører fra EU/EØS området har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.

 • Gjeninnfører 12-dagersregelen for turbusser

  I 2007 ble kjøre- og hviletidsbestemmelsene skjerpet. Muligheten til utsatt ukehvil til etter 12 dager bortfalt, og turbussjåførene måtte ta en hviledag hver sjette dag. Dette fikk store økonomiske og praktiske konsekvenser for turbilselskapene, og både selskaper, sjåfører og bussorganisasjoner jobbet for å få EU til å omgjøre beslutningen. Gjeninnføring av mulighet til utsatt ukehvil til etter 12 dager, ble vedtatt i EU som en del av veitransportpakken der 12-dagersregelen ble gjort gjeldende fra 4. juni 2010.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no