Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

NHO Transport mener

 • Nye bombrikkeforsinkelser

  Regjeringen fremmet fredag 15.03.13 en proposisjon om endringer i Vegtrafikklovens paragraf 13. Endringen skal gi Samferdselsdepartementet mulighet til å utarbeide en forskrift om obligatorisk bombrikke for tyngre kjøretøy. Forslag til forskrift må imidlertid på høring og godkjennes i henhold til EØS-avtalen. Samme dag som nevnte proposisjon ble lagt frem mottok NHO Transport et brev fra departementet, hvor det sies at ordningen med obligatorisk bombrikke ikke vil kunne tre i kraft før utgangen av 2013 nærmer seg.

 • En uakseptabel utsettelse

  Samferdselsetatens innstillinger i forhold til ny Nasjonal Transportplan kom allerede i mars i fjor, og høringsfristen var satt til slutten av juni 2012. Samferdselsdepartementet og Regjeringen har så langt hatt hele sommeren og høsten pluss januar på seg til å utarbeide en Stortingsmelding om saken. Denne var ventet 22.03.13, men i begynnelsen av februar ble det kjent at Stortingsmeldingen ikke ville komme før i april. Eksakt dato er ikke gitt, men Stortinget skal etter planen behandle Stortingsmeldingen 18.06.13.

 • Fri flyt

  Samferdselsdepartementet bekreftet i slutten av november at planene om innføring av en tidsmessig begrensning på utenlandske turbilers virksomhet i Norge var skrinlagt. Som kjent, kan turbilselskaper fra andre EU-/EØS-land operere i Norge på midlertidig basis uten at dette er nærmere konkretisert. Planene om å avgrense midlertidigheten til 30 dagers sammenhengende virksomhet og maksimalt 45 dager i løpet av ett år ble stoppet av European Surveillance Authority, eller ESA, fordi det ville stride mot sentrale deler av EØS-avtalen.

 • Spare seg til fant…

  8. oktober presenterte regjeringen forslag til statsbudsjett for 2013, og den økte satsingen på samferdsel besto først og fremst av økte midler til vei og jernbane. Øvrig kollektivtrafikk ble primært tilgodesett med en bevilgning på 25 millioner til forsøksordningen «Kollektivtransport i distriktene» og økning av midlene til den såkalte Belønningsordningen.

 • Takk for positive tilbakemeldinger

  NHO gjennomførte en omfattende medlemsundersøkelse i 2010, og denne gav også interessante informasjoner på landsforeningsnivå. Den enkelte landsforening fikk også anledning til å stille noen egne spørsmål til sine respektive medlemsbedrifter, og denne undersøkelsen ble gjentatt tidligere i år. Det var en forholdsvis høy svarprosent blant våre medlemsbedrifter, og vi takker for at så mange tok seg tid til å besvare spørreskjemaet.

 • Varsling – en viktig sikkerhetsventil

  Nye regler for varsling om uregelmessigheter i en bedrift ble innarbeidet i Arbeidsmiljøloven i 2007, og forslaget til lovendring var sterkt omdiskutert.

 • Den vanskelige industriarbeiderlønnen

  Årets tariffoppgjør er i gang, og begrepet gjennomsnittlig industriarbeiderlønn blir brukt av mange arbeidstakerorganisasjoner som referansepunkt og dermed også som utgangspunkt for omfattende lønnskrav. Det er imidlertid viktige forhold som tilsier at gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er et dårlig referansepunkt for lønnsdannelse i andre næringer:

 • En bedre hverdag for yrkessjåførene

  Fremskrittspartiets medlemmer av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite har fremmet et Dokument 8-forslag om yrkessjåførenes hverdag. NHO Transport og en rekke andre berørte organisasjoner deltok på høringsmøte om forslaget 17. januar. Det positive ved at Stortingskomiteen engasjerer seg i yrkessjåførenes situasjon ble innledningsvis understreket av NHO Transport. Samfunnet er helt avhengige av buss- og godsjåfører for å fungere effektivt. Det har også i perioder vært vanskelig å rekruttere tilstrekkelig med sjåfører, og «en bedre hverdag» vil bidra til å øke rekrutteringen og sikre at dagens arbeidstakere forblir i yrket.

 • Spennende tariffvår

  Vårmånedene med årlige lønnsoppgjør er alltid en spennende periode for både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I 2011 var det kun mellom- eller reguleringsoppgjør, som avgjøres mellom hovedorganisasjonene sentralt. Antall temaer for forhandlinger er da begrenset, og tilleggene er stort sett ganske moderate på sentralt hold. Neste år skal vi gjennom et hovedoppgjør, noe som vanligvis er langt mer komplisert.

 • Unødig frykt i reiselivsbransjen

  Det har tidligere i denne spalten vært skrevet om behovet for strengere regler for utenlandske turbiler i Norge. Som kjent, kan turbiler fra et EU- eller EØS-land operere midlertidig i et annet medlemsland, men begrepet midlertidig er ikke avgrenset til et visst antall dager eller oppdrag. Det blir dermed umulig å kontrollere utenlandske turbilers virksomhet i Norge. På godssiden er derimot midlertidig virksomhet begrenset til tre oppdrag på syv dager.

1 | 2 | 3
Viser fra 11 til 20 av totalt 29 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no