Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Feil forenkling

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 04.11.2014
Regjeringen ønsker i forslag til statsbudsjett for 2015 å heve grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret fra en årlig omsetning på 50.000 til 150.000 kroner. Regjeringen hevder at endringen representerer en forenkling for norske næringsdrivende. I tillegg vil det offentlige kunne spare ressurser ved at det blir færre næringsdrivende å forholde seg til.

Dette er en feil forenkling, og konsekvensene kan lettest illustreres via et eksempel fra håndverkermarkedet. Hvis en privatperson engasjerer en fagperson til å male huset for 100.000 kroner, vil en næringsdrivende med en omsetning på over 150.000 kroner måtte kreve inn en merverdiavgift på 25.000 kroner fra huseieren. Hvis sistnevnte i stedet engasjerer en næringsregistrert «deltidsmaler» med lavere omsetning enn grensen på 150.000, behøver håndverkeren ikke kreve merverdiavgift. Huseieren sparer dermed 25.000 kroner, som ellers burde vært innkrevd for å bidra til finansiering av velferdssamfunnet. Dette er selvsagt en urimelig konkurransevridning til fordel for «deltidsmaleren», og medfører unødvendig provenytap for samfunnet.

Dette har imidlertid også konsekvenser for transportbransjen. Utenlandske aktører på kabotasjeoppdrag i Norge skal i dag være merverdiavgiftsregistrert i Norge hvis omsetningen fra virksomheten i landet overstiger 50.000 kroner. Siden kabotasje kun kan drives i kortere perioder, vil de fleste utenlandske aktører ha lavere omsetning enn 150.000 kroner i Norge og dermed havne under den nye grensen. 

NHO Transport har ved flere anledninger tatt opp de skatte- og avgiftsmessige forhold ved kabotasje med aktuelle myndigheter. Ikke minst i Samferdselsdepartementets arbeidsutvalg vedrørende kabotasje, som avga sin innstilling i slutten av mars. På denne bakgrunn lovet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding i juli å se nærmere på de skatte- og avgiftsmessige forhold ved kabotasje. Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil han ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

Merverdiavgift er i utgangspunktet en skatt på verdiskapningen i en bedrift eller hos en næringsdrivende. Man får fradrag for merverdiavgiften på innkjøpte innsatsfaktorer og plusser merverdiavgift på fakturaen til sluttbruker eller neste ledd i verdikjeden. Ved persontransport er hele merverdiavgiften på 25 prosent på innkjøp fradragsberettiget, men kun åtte prosent skal viderebelastes til kunde. En endring av grensen for merverdiavgiftsregistrering vil få større konsekvenser for godssektoren, som har 25 prosent på både inngående og utgående avgift.

Det kan imidlertid hevdes at gods­transportjenester ofte selges til næringsdrivende, som igjen får fradrag for merverdiavgiften.  Et fritak har dermed ikke så mye å si konkurransemessig sett, og ofte vil deler av merverdiavgiften indirekte bli realisert på et senere ledd i verdikjeden. 

På den annen side er det fortsatt mange oppdrag som går til sluttbrukere uten fradragsrett som offentlige instanser, privat­personer, idrettslag eller foreninger, og det sentrale prinsippet må være at utenlandske aktører som tar nasjonale oppdrag basert på dagens kabotasjeregler skal behandles som norske transportører på skatte- og avgiftssiden og dermed beregne merverdiavgift på sin verdiskaping i Norge. For å få en slik likebehandling, bør man gjøre som Danmark og kreve at all transportvirksomhet skal være merverdiavgiftsregistrert. 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no