Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Fra plattform til handling

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 31.10.2013
Den nye regjeringen offentliggjorde sin plattform 07.10.13, og denne bekrefter at samferdsel vil bli høyt prioritert. På kollektivtrafikksiden lover regjeringen at staten skal dekke femti prosent av kostnadene ved fremtidige infrastrukturinvesteringer, noe som er svært positivt og viser at regjeringen forstår behovet for kollektivinvesteringer ved en forventet befolkningsvekst i de større byområdene på 30-40 prosent frem mot 2030.

 

Denne investeringsstøtten må imidlertid ikke medføre at man lokalt ikke velger den mest kostnadseffektive løsningen, og superbuss må dermed vurderes som et fullgodt alternativ til skinnegående transport. 
 
Regjeringen setter krav om koordinering av utbygging av kollektivnett og boligarealer, noe som medfører at man får mer igjen for kollektivinvesteringene. Bymiljøavtalene bør imidlertid videreutvikles og medføre krav om helhetlige transport- og arealplaner, som inkluderer restriksjoner for å redusere bilbruken i de større byområdene. Mindre bilbruk vil frigjøre vegkapasitet til kollektivtrafikk og dermed øke fremkommeligheten, noe som vil styrke konkurransekraften via kortere reise­tid og mer presise avganger. Dette ville også være til fordel for næringslivet siden godstransporten vil komme fortere frem, noe som igjen reduserer transportkostnadene og øker konkurransekraften. 
 
Den nye regjeringens plattform sier imidlertid ingen ting om fremtidig finansi­ering av økningen i kostnader til drift av kollektivtrafikken. I følge en analyse utført av Urbanet Analyse for Kommunenes Sentralforbund i 2012 koster hver ny kollektivreise kroner 7,50. Fylkeskommunenes driftskostnader vil dermed øke kraftig etter hvert som antall kollektiv­reisende vokser, og i følge Urbanet Analyse vil samlede driftskostnader være bortimot 3 milliarder høyere per år når vi nærmer oss slutten av 2020-tallet. Fylkeskommunene vil ikke ha anledning til å dekke dette beløpet med dagens overføringssystem og -nivå. 
 
Regjeringens plattform gir også få signaler om hvordan kollektivtrafikken skal utvikles i distriktene, men økt satsing på vegvedlikehold og -utbygging er selvsagt også til fordel for kollektivtrafikken. Ved planlegging av nye vegstrekninger eller utbedring av eksisterende vegnett må det imidlertid legges betydelig vekt på fremkommelighet for busser via kollektivfelt og enkel adkomst til holdeplasser og terminaler. Det er samtidig svært positivt at regjeringen vil bedre rammebetingelsene for ekspressbussene og dermed er åpne for kommersielle transportløsninger. 
 
Den nye regjeringen skal allerede 08.11.13 legge frem en egen Stortingsproposisjon med forslag til endringer i forrige regjerings forslag til statsbudsjett for 2014. I følge Nasjonal Transportplan og forslag til statsbudsjett skal det også i løpet av høsten legges frem en egen handlingsplan for kollektivtrafikken. Det spørs hvor mye en ny regjering får utrettet på få uker, men både nevnte Stortingsproposisjon og handlingsplan byr på gode muligheter for å konkretisere intensjonene på kollektivtrafikksiden. Ny regjering er også opptatt av gjennomføringsevne, og intensjonene bør raskt omsettes i handling hvis kollektivtrafikktilbudet skal holde følge med befolkningsutviklingen og forventet økning i reisebehovene.

Fagansvarlig

Jon H. Stordrange

Administrerende direktør
T: 23 08 86 06M: 415 06 770

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no