Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Fremkommelighet – bussjåførenes største utfordring

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 18.06.2013
Bussjåførene har en viktig og ansvarsfull jobb i forhold til passasjerer, medtrafikanter, arbeidsgiverne og samfunnet generelt. De er også busselskapenes ansikt utad, og kjennskap til deres observasjoner, erfaringer og oppfatninger er viktige for å kunne utvikle og drifte et best mulig busstilbud.

 

NHO Transport fikk på denne bakgrunn TNS Gallup til å gjennomføre en undersøkelse blant norske bussjåfører, og både Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet sentralt bisto ved gjennomføringen. 1.378 sjåfører svarte, og resultatene skulle dermed være representative. 
 
Svarene på de ulike spørsmålene gav ikke så mye ny informasjon og viten, men har i stedet bekreftet en del antakelser. Det mest fremtredende ved resultatene er imidlertid at manglende fremkommelighet går igjen som det store irritasjons- og frustrasjonselementet hos bussjåførene. Dårlig brøyting og strøing på vinterstid trekkes frem som det viktigste hinderet for fremkommelighet, men mangel på generelt veivedlikehold og få kollektivfelt blir også ansett som viktige barrierer. Betydningen av fremkommelighet kommer også frem i øvrige spørsmål:
 
• På spørsmål om hva som må til for å få flere til å velge bussen får alternativet «at bussen ikke står i kø og har god fremkommelighet» høyest score. Hyppige avganger og overholdelse av rutetabellene anses også som viktig, mens lavere priser og bedre informasjon om rutetider ikke har særlig betydning. 
• Hele 53 prosent av sjåførene oppgir at de er forsinket i forhold til rutetabellen flere ganger daglig. Forsinkelser er selvsagt knyttet til manglende fremkommelighet, men svarene på dette spørsmålet viser også at arbeidsgiverne og arbeidstakerne har felles interesser med hensyn til å få administrasjonsselskapene til å utvikle realistiske rutetider basert på varierende og reelle trafikkforhold. 
• Når det gjelder forhold som skaper utrygg­het for sjåførene i deres arbeidshverdag, trekker de fleste frem stramme tidtabeller, mangel på strøing og brøyting samt dårlig vedlikehold. Alle disse momentene er knyttet til fremkommelighetsproblematikken. Det er samtidig interessant å merke seg at vanskelige passasjerer i liten grad bidrar til usikkerhet. 
 
Hyggelige kollegaer, liker å kjøre buss og møter mange hyggelige mennesker trekkes frem som de mest attraktive sidene ved å være bussjåfør. Trygg arbeidsplass, viktig jobb samfunnsmessig sett, seriøs arbeidsgiver og ordnede arbeidsforhold blir også verdsatt, men sjåførene er i mindre grad fornøyd med de økonomiske vilkårene og mulighetene for å velge arbeidstid.
 
Resultatene bekrefter at NHO Transport også i fremtiden må jobbe langs to akser som en kombinert bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. Bransjedelen av virksomheten må fortsatt fremheve behovet for fremkommelighet for kollektivtrafikken for å øke kostnadseffektiviteten, passasjerenes tilfredshet og sjåførenes arbeidsglede. På arbeidsgiversiden må foreningen i større grad få frem fordelene ved bussjåføryrket. Blant annet er de økonomiske vilkårene sterkt forbedret de siste årene, og yrket byr på store muligheter for å heve lønnen ved å forbli i yrket og styrke egen kompetanse.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no