Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Obligatoriske bombrikker nærmer seg

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 26.06.2014
Departementet har nå endelig sendt ut forslag til forskrift om innføring av obligatoriske bombrikker for kjøretøy over 3,5 tonn på høring med svarfrist 4. september, og ordningen vil dermed sannsynligvis bli iverksatt fra 1. januar 2015 – to og et halvt år senere enn opprinnelig angitt.

Innføring av obligatoriske bombrikker for kjøretøy over 3,5 tonn har vært omtalt i denne spalten tidligere. På et møte i Vegdirektoratet i februar 2011 ble det opplyst at obligatoriske bombrikker kunne være klare innen 1. juni 2012. Denne fristen ble ikke overholdt, men Departementet har nå endelig sendt ut forslag til forskrift på høring. Høringsfristen er satt til 4. september, og ordningen vil dermed sannsynligvis bli iverksatt per 1. januar 2015 – to og et halvt år senere enn opprinnelig angitt. 
I departementets høringsnotat blir det understreket at ordningen med obliga­toriske bombrikker både vil redusere bompengeselskapenes administrasjonskostnader og øke inntektene ved at flere «gjør opp for seg». De førstnevnte besparelser er ikke kvantifisert, men man anslår at inntektene vil øke med 20–25 millioner ved at flere velger å betale påløpte avgifter. 
I høringsnotatet fastslås det at ordningen skal gjelde for alle kjøretøy over 3,5 tonn beregnet for næringsvirksomhet som dermed er registrert på foretak, stat, kommune eller leasingselskap. Ordningen gjelder ved all kjøring på det offentlige vegnettet, og man må være utstyrt med bombrikke selv om man kun driver lokal transport i et område uten bompengeinnkreving. Det er også verdt å merke seg at kravet også gjelder for kjøretøy med unntak fra bompengebetaling som rutebusser i konsesjonert rute, men de aktuelle abonne­mentene kobles mot fritaksordningen slik at aktuelle aktører fortsatt ikke blir fakturert. 
Hvorvidt de berørte kjøretøyene har brikke eller ei, vil inngå som en del av de ordinære tungbilkontrollene. Foruten at Statens Vegvesen og Politiet kan utføre slike kontroller, vil også Tollmyndighetene få fullmakt til å kontrollere at bombrikkene er på plass. Dette vil være viktig for å øke etterlevelsen blant utenlandske aktører. Gebyret for ikke å ha bombrikke foreslås til 8.000 kroner, og dette beløpet kan dobles ved gjentatte overtredelser. Eier eller leasingtaker og sjåfør skal være solidarisk ansvarlig for et eventuelt gebyr.
Som kjent, har Norge i dag kun innkrevingsavtale med Danmark og Sverige, og fakturaer utstedt til debitorer i andre land må ofte avskrives fordi det både er kostbart og tidkrevende å forfølge disse. Det er dermed fristende for utenlandske aktører å la være å betale regningen i etterkant og dermed skaffe seg en kostnadsfordel i forhold til norske selskaper. Dette kan kun løses ved forhåndsbetaling via kredittkort eller depositum for ikke-skandinaviske aktører, men departementet understreker at ulike sider ved ordningen ikke må føre til en forskjellsbehandling og at samme betalingsvilkår dermed må gjelde for utenlandske og norske aktører. Det blir imidlertid vagt antydet at det vurderes et «arbeid med en ordning med distribusjon av betalingsenheter koblet mot kredittkort», men departementets høringsnotat har ikke noe konkret svar på hvordan dette kan og bør løses. 
I stedet blir problemstillingen fullt og helt overlatt til bomselskapene gjennom henvisning til at slike forhold må reguleres i avtale mellom utsteder av brikkene og brukerne. Transportbransjen er dermed avhengige av at de ulike bomselselskapene finner formålstjenlige betalingsløsninger for utenlandske aktører for at obligatoriske bombrikker skal dekke sin viktigste funksjon, som skal være å skape litt mer jevnbyrdige konkurranseforhold mellom utenlandske og norske turbilaktører og godsselskaper. 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no