Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Sikkerhet i buss – nok en gang

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 06.05.2014
Tragedien i Årdal 04.11.2013, som medførte at sjåfør og to passa­sjerer på Valdresekspressen ble brutalt drept av en asylsøker, ble omtalt i denne spalten i forrige utgave av Transportforum. Det ble da redegjort for NHO Transports oppfølging av denne tragedien sammen med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet.

De tre nevnte parter opprettet dagen etter tragedien et partssammensatt utvalg for å vurdere sikkerheten i buss for både sjåfører og passasjerer. Dette utvalget startet sitt arbeid med å avholde møter med Politiets Utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Kriminalomsorgen. Alle disse instansene har som oppgave å følge opp personer som på grunn av vanskelig livssituasjon og tidligere historikk kan ha et større potensiale enn andre for å påføre seg selv og andre ulike skader. De nevnte instanser kunne imidlertid forsikre om at man gjorde en nøye risikovurdering før offentlige kommunikasjonsmidler ble brukt ved utsendelse av asylsøkere med avslag på søknad eller ved reise til og fra soningsanstalt. 

Utvalget har de siste ukene fortsatt sitt arbeid og dermed sett nærmere på hva som kan gjøres i og omkring bussene for å øke sikkerheten. Videoovervåkning blir allerede brukt i mange busser og har spesielt god preventiv virkning i forhold til hærverk. Utvalget mener dermed at videoovervåkningsutstyr bør installeres i alle nye busser. Alarmknapp med direkte oppkobling mot selskapenes trafikksentraler blir også brukt en del steder og bør også installeres i fremtidige busser.  Trafikksentralene må så varsle nødetatene ved behov, og alarmutløsningen kan gjerne kombineres med en kraftig varsellyd og nødblink slik at andre trafikanter kan se at bussen har problemer. 

Utvalget skulle imidlertid se på sikkerhet i buss generelt og konkluderte med at kontantfrihet er det absolutt viktigste tiltaket for å øke sikkerheten. Dette er imidlertid et politisk spørsmål, og arbeidstaker- og arbeidsgiversiden jobber tett sammen for å påvirke nødvendige beslutninger på dette feltet.  

Manglende norskkunnskaper blant sjåførene kan også være et problem i krise­situasjoner, og det er dermed viktig at både ledelsen og tillitsvalgte i de ulike selskaper jobber aktivt for å motivere utenlandske sjåfører til å bedre sine norskkunnskaper. Mange selskaper har på dette feltet gode erfaringer med økonomisk, faglig og praktisk bistand fra Voksenopplæringssentrene eller VOX. Det er imidlertid ikke nok bare å tilby språkundervisning, men tillitsvalgte må også bidra til at fremmedspråklige blir integrert i et felles, tverrkulturelt miljø på arbeidsplassen.

Gjennomgang av bussen benyttet i Årdal 04.11.13 viser dessverre at passa­sjerene ikke har klart å flykte fra bussen etter at voldsepisoden startet. Dette kan skyldes et raskt hendelsesforløp og dermed mangel på tid, men også at det er vanskelig å knuse ruter innenfra og få opp dørene når bussen har stanset. Det er dermed behov for å se om rømningsmulighetene er gode nok i moderne busser, og ikke minst få en økt grad av standardisering slik at passasjerene lett kan kartlegge rømningsmuligheter uansett hvilken buss de befinner seg i. 

Utvalget vil snart ha klar en kort rapport, som blant annet vil bli tilgjengelig på www.transport.no. Sikkerhet i buss er imidlertid et viktig tema for mange, og utvalget har mottatt konstruktive innspill fra ulike hold. Dette er utvalget glad for, og innspillene har i stor grad vært i samsvar med utvalgets forslag og konklusjoner. En samlet bransje bør dermed kunne stille seg bak konklusjonene i utvalgets rapport og jobbe sammen for at skisserte tiltak blir gjennomført.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no