Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Positivt for ekspressbussene

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 13.06.2017
Stortingets transport- og kommunikasjonskomite la 12. juni frem sin innstiling vedrørende ny Nasjonal transportplan. Denne skal sluttbehandles av et samlet storting 19. juni. Innstillingen inneholder lite nytt, men byr på positive signaler for ekspressbussnæringen.

Komiteens innstilling viser imidlertid at det er en viss spredning i de ulike partiers prioriteringer på samferdselssiden. Det er dermed ikke uten betydning hvem som får regjeringsmakten etter høstens stortingsvalg. Gjennomføring av planen er fortsatt avhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet. I tillegg er mange kostandstunge prosjekt lagt til slutten av den 12-årige planperioden, noe som også skaper en viss usikkerhet med hensyn til gjennomføringen.

– NHO Transport var skuffet over at regjeringens forslag til Nasjonal transportplan var svært lite konkret med hensyn til ekspressbussnæringens fremtid. Den gav kun uttrykk for at man ville føre en liberal ekspressbusspolitikk, uten å konkretisere hva denne skulle bestå av. Vi har dermed jobbet aktivt mot Stortingets transport- og kommunikasjonskomite de siste ukene og er svært glad for at komiteen har tatt inn en merknad om ekspressbussene i sin innstilling, hvor de ber regjeringen "vurdere grep for å styrke ekspressbussenes rammevilkår i forbindelse med ny handlingsplan for kollektivtrafikk", sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det forventes at handlingsplanen for kollektivtrafikk vil være klar i løpet av høsten. Denne kan imidlertid bli forsinket hvis det blir regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg.

– Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan sier lite om den anbudsbaserte kollektivtrafikken siden denne er et fylkeskommunalt ansvar. Det er imidlertid positivt at man allerede i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan vedgår at man må øke de statlige overføringer til fylkeskommunene eller de fremtidige regionene for å dekke økte driftskostnader etter hvert som antall reisende vokser. Det er også verdt å merke seg at Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i sin innstilling ber departementet om å være klarere med hensyn til oppgave- og ansvarsfordeling mellom de ulike forvaltningsnivåene, sier Stordrange.

 

Punkt 7.3.1 i Stortingets transport- og kommunikasjonskomites innstilling:
Ekspressbuss

Komiteen viser til at ekspressbusstilbudet mange steder er det eneste fylkeskryssende kollektivmiddelet, og andre steder er ekspressbussene et viktig supplement til toget. Komiteen er tilfreds med at NTP slår fast at det skal føres en liberal ekspressbusspolitikk. Komiteen merker seg at det har vært en nedgang i antall passasjerer for ekspressbussrutene de siste årene, og ber regjeringen vurdere grep for å styrke ekspressbussenes rammevilkår i forbindelse med ny handlingsplan for kollektivtrafikk. Dette bør blant annet innbefatte hvordan dagens løyveforvaltning og behovsprøving skal ivaretas både frem til 2020, og etter at regionreformen er gjennomført.

Hele innstillingen kan leses her

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no