Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Strengere med felles anbud

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 31.07.2017
Høyesterett har avsagt dom i den såkalte Follo-saken, hvor to drosjeselskaper ble dømt i forhold til Konkurranselovens paragraf 10. De to selskapene hadde lagt inn felles anbud på pasientkjøring for Oslo Universitetssykehus. Høyesterett la i sin dom til grunn at de to selskapene hver for seg var i stand til å inngi et fullstendig anbud, og et samarbeid førte da til begrenset konkurranse. Denne dommen har dermed også relevans for anbud på bussiden. Tre advokater i Thommesen AS hevdet i et innlegg i Dagens Næringsliv 6. juli at den nevnte dommen ville kunne føre til mindre konkurranse fordi små selskaper ikke var i stand til å inngi anbud alene. Dette er for så vidt riktig, men risikoen knyttet til anbudene kan også være årsak til at mindre aktører ikke tør delta i anbudskonkurransene. Dette momentet blir trukket frem av NHO Transport i dette svarinnlegget i Dagens Næringsliv 12. juli:

Risiko viktigst

 

Tre advokater i Thommesen AS har 6. juli et innlegg om Høyesteretts dom i den såkalte Follo-saken, hvor to taxiselskaper ble felt for å ha overtrådt Konkurranselovens § 10 etter å ha lagt inn felles, åpent anbud på pasienttransport. De tre advokatene har rett i at begrensninger med hensyn til felles anbud kan redusere konkurransen fordi mindre aktører ikke har anledning til å legge inn anbud alene på grunn av begrensede ressurser.

 

Det er selvsagt viktig at offentlige anbud har et hensiktsmessig omfang slik at antall anbudstilbydere maksimeres. På den annen side må ikke dette gå på bekostning av nødvendig kostnadseffektivitet ved at man mister samordningsgevinster og stordriftsfordeler.

 

Norske busselskaper har lenge jobbet med offentlige anbud, og bransjens erfaring tilsier at mer balansert fordeling av risiko sannsynligvis er det mest effektive for å øke antallet anbudstilbydere. I dag blir en forholdsmessig stor andel av risikoen lagt på operatør, noe som medfører at mindre selskaper ikke har tilstrekkelige finansielle reserver til å tørre å inngi ønskede anbud.

 

I tillegg kan økt grad av bruk av standard anbudsgrunnlag og –kontrakter medføre at flere vil se seg i stand til å gi anbud. Dagens praksis med varierende grunnlag og kontrakter fra et anbud til et annet skaper mye unødig ekstra arbeid både hos anbudsutsteder og -tilbyder. I tillegg skaper forskjellige formuleringer, forbehold og tolkningsmuligheter ekstra usikkerhet omkring risikoen ved ulike anbud.

 

Jon H. Stordrange

Administrerende direktør

NHO Transport

 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no