Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • > Fortsatt utenlandske turbiler på norske veier

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Fortsatt utenlandske turbiler på norske veier

Tips en venn om denne artikkelen

Publisert: 29.01.2015
– Man vil fortsatt se utenlandske turbiler på norske veier, men norske og utenlandske turbilselskaper må ha mer jevnbyrdige konkurransevilkår. Og de utenlandske aktørene må i større grad betale for å bruke norsk infrastruktur. Dette var hovedbudskapet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han på onsdag innledet på et møte om kabotasje innen turbilsektoren.

Statssekretær Bård Hoksrud var også til stede, og fra Departementets side var hensikten med møtet å få nødvendige innspill i forkant av viktige samtaler med sentrale EU-politikere i midten av februar.

Samferdselsdepartementets politiske ledelse hadde avsatt en hel time til møtet, hvor Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Turbileierforbund, Virke, Spekter, NHO Reiseliv og NHO Transport deltok. I tillegg hadde departementet invitert lederne for et par av de største turbilselskapene.

 

Mangler tiltak for turbil

NHO Transport fikk ordet etter at politisk ledelse hadde innledet, og foreningen oppsummerte situasjonen og mulige tiltak. Det ble blant annet vist til kabotasjeutvalgets rapport fra mars 2014 og Samferdselsdepartementets oppfølgingstiltak beskrevet i pressemelding av 18.07.14.

– Det var viktig for oss å få frem at utvalget lanserte 24 ulike tiltak, og Departementet vil i første omgang følge opp åtte av disse. Med unntak av gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet, er øvrige punkter knyttet til kontroll og sanksjoner. Dette er positivt for gods, men har ingen relevans på turbilsiden så lenge ikke begrepet "midlertidig" er klart definert i form av antall dager man kan være i Norge eller antall oppdrag man kan utføre før kabotasjerettighetene opphører og man må returnere til hjemlandet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet, Spekter og NHO Transport ga dermed på møtet tydelig uttrykk for at de opprettholdt forslaget fra kabotasjeutvalget om at utenlandske turbiler bare kunne operere i Norge sammenhengende i 30 dager og maksimalt 45 dager i løpet av ett år. På møtet gav også Norsk Turbileierforbund uttrykk for at de støttet denne definisjonen av midlertidighetsbegrepet.

– Det ble selvsagt også nevnt at definisjonen på 30 og 45 dager hadde vært lansert i begynnelsen av 2012, men ble trukket siden aktuelle EØS-myndigheter begynte å brumme. Det er mulig at norske myndigheter dermed trakk forslaget for tidlig, og det har i ettertid kommet frem at Frankrike på en eller annen måte praktiserer en tilsvarende regel uten at EU-kommisjonen har reagert. Dessuten tilsier beredskapsmessige hensyn at man bør komme med tiltak for å sikre at man har en norsk turbilpark til å frakte folk når togene står eller flyplassene må stenge vinterstid, sier Stordrange.

 

Ikke nok norske turbiler

Representanter for reiselivet uttrykte igjen bekymring for at utenlandske reiseoperatører ville fly sine utenlandske gjester til svenske og finske flyplasser hvis det blir begrensninger for utenlandske operatører, men dette kan løses ved å gi dispensasjon til utenlandske aktører som benytter egeneide turbiler til å frakte egne gjester på turer fra og til en norsk flyplass. Påstand om at det ikke var nok norske turbiler til å håndtere all trafikken i sommermånedene fikk imidlertid Kai Kristoffersen fra Nettbuss AS til å reagere. Han påpekte at med dagens konkurransesituasjon ville turbilselskapene fortsette med å redusere kapasiteten, men denne ville raskt bli reetablert hvis de konkurransemessige rammebetingelser ble bedre. Han gav også et konkret og godt eksempel på prisforskjellene mellom en norsk og en øst-europeisk transportør.

 

Ingen løfter

Mulighetene for å skape mer likeverdige konkurransevilkår gjennom skatte- og avgiftssystemet eller allmenngjøring ble også berørt, men disse virkemidlene er ikke Samferdselsdepartementets ansvar. Statssekretær Bård Hoksrud avrundet møtet ved å påpeke at det var økende interesse for kabotasjespørsmålet i EU- og EØS-området, men at frontene mellom land med ulike interesser også var i ferd med å forsterke seg.

– Det ble ikke gitt noen konkrete løfter om umiddelbare tiltak, men møtet bekreftet at Samferdselsdepartementets politiske ledelse virkelig er opptatt av kabotasjespørsmålet. Det ble også vist et ekte og sterkt engasjement fra møtedeltakernes side, avslutter Stordrange.

 

NHO Transports notat til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no